Sign In & Ucapan Salam Anda ......

Selamat Hari Guru

Selamat Hari Guru
Moga-moga ilmu yang dicurahkan ada berkatnya... Amin

Saturday, October 10, 2009

******* SOALAN LATIHAN PENGAJIAN PERNIAGAAN 2KHAS UNTUK ANAK-ANAK MURID CIKGU... KELAS 6B2 DAN 6B3.

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN BAHAGIAN A

1 . (a) Jelaskan

(i) Maksud tawaran dalam Akta Kontrak 1950. (3 M )

(ii) Elemen-elemen penting tawaran mengikut Akta Kontrak 1950. (6 M )

(b) Huraikan empat sebab yang membaw kepada penamatan tawaran berdasarkan
Akta Kontrak 1950. (8 M )

(c) Jelaskan remedi bagi kemungkiran kontrak dalam Akta Kontrak 1950. (8 M )

3. (i) Terangkan syarat pengambilan semula milikan barang oleh pemilik iaitu
s2belum pengambilan semula dan selepas pengambilan semula barang dalam
Akta Sewabeli 1967. (10 M )

(ii) Terangkan hak-hak dan tanggungan penyewa menurut Akta Sewa Beli 1967.
(8 M )

(iii) Bezakan sayarikat sendirian berhad dengan awam berhad daripada aspek
berikut :

(a) Perundangan
(b) Penjualan dan pemindahan saham.
(c) Penawaran saham.
(7 M )


3 (a) Terangkan lima liabiliti rakan kongsi dalam sesebuah perkonngsian mengikut
Akta Perkongsian 1961. (10 M )
(b) Terangkan lima cara sesebuah perkongsian boleh dibubarkan. (15 M )


4. (a) Setiap pegarah syarikat perlu mempunyai kewajipan fidusiari dan kewajiapan
menjalankan tugas dengan berskil, berhati-hati dan berusaha sewajarnya.
Terangkan kedua-dua kewajipan tersebut. (10 M )

(b) Bilakah mesyuarat agung tahunan sesebuah syarikat boleh dibuat dan
terangkan kesannya apabila mesyuarat agung gagal dilaksanakan. (5 M )

(c) Jelaskan hak-hak pekerja menurut Akta Kerja 1955. (10 M )


5. (a) (i) Apakah tujuan Akta Perhubungan Industri 1967. (3 M )

(ii) Terangkan hak dan kewajipan majikan, pekerja dan kesatuan sekerja menurut
Akta Perhubungan Industri 1967. (10 M )

(b) Terangkan tiga tindakan yang dibenarkan bagi menyelesaikan pertikaian
perdagangan antara pekerja dengan majikan mengikut Akta Perhubungan
Industri 1967. (6 M )

(c) Terangkan liabiliti Kesatuan Sekerja menurut Akta Kesatuan Sekerja 1967.
(6 M )SELAMAT MENJAWAB...

PADA MASA INI CIKGU BERTUGAS BAGAN PINANG PORT DICKSON

1 comment:

Google Maps

background